Archive for สุภาษิตภาษาเวียดนาม

พูดดี ดีกว่า พูดมาก

capture-20130330-225558สุภาษิตเวียดนาม วันนี้ขอเสนอว่า พูดดี ดีกว่า พูดมาก จ้า

คนที่มีจิตใจอันแน่วแน่จึงจะประสบความสำเร็จ

มาดูกันว่า “คนที่มีจิตใจอันแน่วแน่จึงจะประสบความสำเร็จ” ในภาษาเวียดนามว่าอย่างไรค่ะ capture-20130330-230216

สุภาษิตภาษาเวียดนาม

คนไม่ได้รับการศึกษาก็เหมือนมุกไม่ได้เจียระไน  สุภาษิตเวียดนามค่ะ capture-20130304-104817